Generali
Po vaših željah zavarovalno polico obogatimo z dodatnim zavarovanjem avtomobilske odgovornosti AO-plus, splošnim kasko zavarovanjem ali s paketom dodatnih kombinacij delnega kasko zavarovanja po meri, s katerim boste za svoje vozilo lahko iztržili največjo stopnjo varnosti.
Zavarovalnica SAVA
Zavarovalnica Allianz d.d.

Življenjska zavarovanja 

Osnovni namen življenjskih zavarovanj je zagotovitvi socialno varnost za naše bližnje v primeru smrti.

Mešano življenjsko zavarovanje

Mešano življenjsko zavarovanje je namenjeno osebam, ki želijo z zavarovalno vsoto za primer smrti finančno zaščititi svoje bližnje ter z dodatnimi zavarovanji tudi sebe in hkrati varno varčevati. To je dolgoročno zavarovanje in varčevanje z udeležbo pri dobičku.

Mešano življenjsko zavarovanje je kombinacija:
• življenjskega zavarovanja za primer smrti,
• varnega varčevanja za primer doživetja in
• dodatnih zavarovanj.

Mešano življenjsko zavarovanje obstaja v dveh različicah:
• z obročnim plačevanjem premije
• z enkratnim plačilom premije.

Prva različica vam omogoča več izbire ob sklenitvi zavarovanja in v času njegovega trajanja.
Vzajemno zavarovanje dveh oseb:
Z isto zavarovalno pogodbo sta lahko zavarovani tudi dve osebi hkrati. V tem primeru zavarovalnica upravičencu izplača dogovorjeno zavarovalno vsoto skupaj s pripisanimi dobički, ko zavarovani osebi doživita zavarovalno dobo oz. v primeru smrti ene od zavarovanih oseb v času trajanja zavarovanja.
Premija
Ob sklenitvi zavarovanja izberete način plačevanja premije, ki je lahko obročno (mesečno, četrtletno, polletno, letno) ali v enkratnem znesku. Minimalna mesečna premija znaša pri večini zavarovalnic znaša 15 EUR, minimalna enkratna premija pa minimalno vsaj 1.000 EUR.

Mešano življenjsko zavarovanje z obročnim plačevanjem premije vam omogoča več izbire ob sklenitvi zavarovanja in v času njegovega trajanja kot Mešano življenjsko zavarovanje z enkratnim plačilom premije.

Rizično življenjsko zavarovanje

Za rizično življenjsko zavarovanje se odločijo predvsem osebe, ki želijo
za primer zgotoviti svoji družini varnost. Ob poteku zavarovanja zavarovanjc ostane brez izplačilak, ker zavarovanje nima varčevalnega dela, vendar pa vam z njim ponujamo visoke zavarovalne vsote ob dostopnih premijah.
Zavarovanje je namenjeno pokritju obveznosti, ki bi ob smrti zavarovane osebe v času trajanja zavarovanja bremenile njene bližnje.

Zavarovanje je lahko vir za pokritje stroškov, ki nastanejo ob smrti zavarovane osebe, za nadomestitev izpada dohodka, za pomoč družini, za varstvo in šolanje otrok ...
Vzajemno zavarovanje dveh oseb
Z isto zavarovalno pogodbo sta lahko zavarovani dve osebi hkrati. V primeru smrti ene od zavarovanih oseb v času plačevanja premije zavarovalnica upravičencu izplača dogovorjeno zavarovalno vsoto.
Predčasno izplačilo zavarovalne vsote
V primeru diagnoze neozdravljive bolezni, zaradi katere se pričakuje smrt zavarovane osebe v manj kot enem letu od postavitve diagnoze, je možno predčasno izplačilo do 50 % zavarovalne vsote za primer smrti. Po delnem predčasnem izplačilu je oseba oproščena plačevanja nadaljnjih premij. Preostali delež se upravičencu izplača ob smrti zavarovane osebe.
Oprostitev plačevanja premije
Ob prvem pojavu ene od hujših bolezni iz osnovnega paketa Dodatnega zavarovanja hujših bolezni in poškodb pri zavarovani osebi lahko zahtevate začasno oprostitev plačevanja premije. S tem je oseba za obdobje 12 mesecev oproščena plačevanja premije osnovnega zavarovanja in tudi premije dodatnih zavarovanj. Oprostitev plačevanja premije velja za obročno zavarovanje.

Rizično življenjsko zavarovanje prek spleta – I.RIZIČNO

I.RIZIČNO življenjsko zavarovanje je zavarovanje za primer smrti brez izplačila ob poteku zavarovanja.

I.RIZIČNO je možno skleniti le prek spleta, z uporabo digitalnega potrdila.

Zavarovanje nima varčevalnega dela, zato vam ponuja visoke zavarovalne vsote ob dostopnih premijah.

S sklenitvijo I.RIZIČNEGA zavarovanja svojim najdražjim zagotovite finančno varnost v primeru najhujšega. Oseba, ki sklene zavarovanje (zavarovalec), je hkrati tudi zavarovana oseba.

Zavarovanje je namenjeno pokritju obveznosti, ki bi ob smrti zavarovane osebe v času trajanja zavarovanja bremenile njene bližnje. V primeru smrti zavarovane osebe v času trajanja zavarovanja se upravičencu izplača dogovorjena zavarovalna vsota.

Zavarovanje je lahko vir za pokritje stroškov, ki nastanejo ob smrti zavarovane osebe, za nadomestitev izpada dohodka, za pomoč družini, za varstvo in šolanje otrok, za dodatno pokojnino partnerju ...

Zavarovanje nima varčevalnega dela, zato ni mogoče zahtevati odkupa zavarovanja, mirovanja, predujma ali kapitalizacije zavarovanja.

Življenjsko zavarovanje 50 PLUS

Življenjsko zavarovanje 50 PLUS je rešitev za vse osebe, starejše od 50 let, ki želijo varčevati in zagotoviti finančno varnost svojim bližnjim.
Življenjsko zavarovanje 50 PLUS združuje:

•zavarovanje za primer smrti z zajamčeno zavarovalno vsoto,
•varčevanje, vezano na sklad z zajamčenim donosom, pri katerem zavarovalec NE prevzema naložbenega tveganja,
•Dodatno nezgodno zavarovanje za primer nezgodne smrti ter namestitve in zdravljenja v bolnišnici zaradi posledic nezgode.

Zavarovanje lahko sklenejo osebe v starosti od 50 do vključno 75 let.
Zavarovanje se sklene brez zdravniškega pregleda in brez vprašanj o zdravstvenem stanju zavarovane osebe.

Zavarovanje traja do smrti zavarovane osebe oziroma do izplačila celotne vrednosti premoženja na osebnem računu (tj. v primeru odkupa zavarovanja).

Zavarovalne premije in zavarovalne vsote so vnaprej določene. Če želite višje zavarovalno kritje, lahko sklenete dve polici Življenjskega zavarovanja 50 PLUS. Zavarovalne premije se plačujejo mesečno, možna pa so tudi dodatna enkratna vplačila.

Zavarovalnica Triglav vsako leto prevrednoti zavarovalne premije ter zavarovalne vsote osnovnega življenjskega in Dodatnega nezgodnega zavarovanja. Prevrednotenje se izvede, če je na dan prevrednotenja od začetka zavarovanja preteklo vsaj eno leto.

Življenjsko zavarovanje kreditojemalcev

Življenjsko zavarovanje kreditojemalcev je v prvi vrsti namenjeno poplačilu kredita z zavarovalno vsoto, ki se izplača v primeru smrti zavarovane osebe.
V KOMBINACIJI Z NAJEMOM KREDITA
Življenjsko zavarovanje kreditojemalcev se sklene v kombinaciji z najemom kredita pri banki. Zavarovalna doba se ujema z dobo najema kredita in znaša 2 do 30 let pri enkratnem plačilu premije oz. 5 do 30 let v primeru obročnega plačevanja premije. Zavarovalna vsota se določi tako, da je enaka znesku najetega kredita ali višja od njega.

Zavarovanje lahko sklenete na bankah, pri katerih najemate kredit:

•ABANKA VIPA D.D.
•PROBANKA D.D.
•HYPO ALPE-ADRIA-BANK D.D.
•GORENJSKA BANKA D.D., KRANJ

S predčasnim poplačilom kredita se zavarovanje ne prekine.
Ugodna enkratna ali obročna premija
Zavarovalno premijo lahko plačujete obročno ali jo plačate v enkratnem znesku. Prednosti:

•Obročne premije se plačujejo le 2/3 zavarovalne dobe.
•Enkratna premija je nižja od vsote obročnih plačil.

Najnižja mesečna premija znaša 4 EUR, najnižja enkratna premija pa 150 EUR.
Zavarovalec in zavarovana oseba
Zavarovanje sklene kreditojemalec, ki je s tem v vlogi zavarovalca.
Kot tak določi:

•višino zavarovalne vsote,
•upravičenca iz zavarovanja ter
•zavarovano osebo oziroma dve.

Zavarovana oseba je lahko kreditojemalec, druga oseba ali celo dve osebi hkrati. Zavarovana oseba se mora strinjati s sklenitvijo zavarovanja.

Štipendijsko zavarovanje

Štipendijsko zavarovanje je namenjeno vsem, ki želite svojim otrokom, vnukom, krščencem idr. zagotoviti izplačevanje štipendije v določenem obdobju.
Štipendijsko zavarovanje je oblika življenjskega zavarovanja, ki je kombinacija zavarovanja in varčevanja.

V primeru izgube življenja ene od zavarovanih oseb obveznost plačevanja premije preneha, zavarovalnica pa otroku kljub temu izplačuje štipendijo v dogovorjenem obdobju in višini. To je tudi bistvena prednost štipendijskega zavarovanja pred podobnimi oblikami varčevanja za otroke v bankah.
Upravičenec do štipendije
Upravičenec do štipendije je lahko tako otrok kot odrasla oseba, ki jo določi zavarovalec. Njegova starost ne vpliva na zavarovanje. Štipendijsko zavarovanje ni pogojeno z nadaljevanjem študija. Upravičenec in zavarovana oseba morata biti različni osebi.

V dobi plačevanja premije lahko upravičenca do štipendije tudi zamenjate. Med izplačevanjem štipendije pa zamenjava upravičenca ni možna.
Zavarovanje dveh oseb
S štipendijskim zavarovanjem se lahko hkrati zavarujeta tudi dve osebi, npr. starša, dedek in babica ... Če ena od zavarovanih oseb umre, se premija preneha plačevati, izplačevanje štipendije upravičencu pa je enako, kot če bi bile premije plačane v celoti.

Premija:
Premija se plačuje obročno (mesečno, četrtletno, polletno ali letno). Minimalna mesečna premija znaša 15 EUR.

Rentno zavarovanje

Rentno zavarovanje je namenjeno vsem, ki si želite z vplačilom enkratne premije zagotoviti izplačevanje mesečne rente.
S pogodbo Rentnega zavarovanja se zavarovalec obvezuje, da bo zavarovalnici plačal zavarovalno premijo v enkratnem znesku, zavarovalnica pa bo od dogovorjenega dneva in za dogovorjeno dobo upravičencu izplačevala v zavarovalni pogodbi določeno rento.

Rentno zavarovanje se lahko sklene za primer doživljenjske mesečne rente ali za primer rente z omejeno dobo izplačevanja.

V primeru sklenitve doživljenjske mesečne rente se lahko odločite za:

•doživljenjsko mesečno rento z zagotovljenim 10-letnim izplačevanjem,
•doživljenjsko rento brez zagotovljenega 10-letnega izplačevanja.

Doživljenjska mesečna renta z zagotovljenim 10-letnim izplačevanjem
Pri tej obliki rentnega zavarovanja začne zavarovalnica izplačevati rento od dneva, ki je naveden na polici, in jo izplačuje do konca življenja rentnega upravičenca. Če je ta rento prejemal manj kot deset let, je do nje po njegovi smrti do izteka desetletnega obdobja izplačevanja upravičena oseba, ki je navedena na polici, oziroma dediči.