Generali
Po vaših željah zavarovalno polico obogatimo z dodatnim zavarovanjem avtomobilske odgovornosti AO-plus, splošnim kasko zavarovanjem ali s paketom dodatnih kombinacij delnega kasko zavarovanja po meri, s katerim boste za svoje vozilo lahko iztržili največjo stopnjo varnosti.
Zavarovalnica SAVA
Zavarovalnica Allianz d.d.

Avtomobilska zavarovanja 

Poskrbite, da bo vaše vozilo dobro zavarovano. Izognite se problemom v primeru nezgod povezanih z avtomobilom.

Avtomobilska odgovornost - AO

Je zakonsko predpisano. To je zavarovanje odgovornosti lastnikov cestnih vozil proti odgovornosti za škodo povzročeno tretjim osebam. Lastnik motornega vozila mora po zakonu o obveznih zavarovanjih v prometu skleniti zavarovanje pred odgovornostjo zaradi uporabe motornega vozila, preden začne vozilo uporabljati v prometu in zavarovanje obnavljati, dokler je vozilo v uporabi. Zavarovanje velja na območju Republike Slovenije. Prav tako tudi v državah, ki so podpisnice Sporazuma med nacionalnimi zavarovalnimi biroji držav članic Evropske unije in drugih pridruženih članic.

Zavarovanje avtomobilske odgovornosti lastnika motornega vozila ščiti pred morebitnimi finančnimi posledicami prometne nesreče, ki jo je povzročil voznik zavarovanega vozila.

Zavarovanje avtomobilske odgovornosti omogoča oškodovancu, da lahko zahteva primerno odškodnino neposredno od zavarovalnice.

Na podlagi sklenjenega zavarovanja avtomobilske odgovornosti, zavarovalnica oškodovancu povrne premoženjsko (škodo zaradi uničenja ali poškodovanja stvari) ter nepremoženjsko škodo (škodo zaradi smrti, telesnih poškodb ali prizadetega zdravja oseb), ki je nastala zaradi uporabe ali posesti vozila povzročitelja.

Zavarovanje AO plus

Je zavarovanje voznika motornega vozila. Zavarovalnica povrne pravno priznano škodo, ki jo zaradi telesnih poškodb v prometni nesreči z zavarovanim vozilom, utrpi zavarovanec in je povzročitelj prometne nezgode.

Avtomobilski kasko

Tovrsrno zavarovanje je namenjeno kritju škode na lastnem vozilu in spada v kategorijo premoženjskega zavarovanja.

Zavarovanje avtomobilskega kaska obsega kritje večine škod na motornem vozilu, povzročenih med vožnjo, v mirovanju ali na parkirišču, ne glede na to ali jo povzročimo sami ali pa kdo drug.

Obseg kritja pa je odvisen od izbire in vrste paketa. Zavarovanje prilagodimo vašim željam in potrebam.

Delni kasko

Zavarovanje delnega kaska se lahko sklene kot:

- dodatno zavarovanje k paketom avtomobilskega kaska (paket Splošni kasko, paket Mini kasko),
- k polici avtomobilske odgovornosti.

Zavarovanec lahko sklene posamezne kombinacije delnega kaska posebej ali za več kombinacij hkrati. S tem načinom zavarovanja je krita škoda zaradi uničenja, izginitve ali poškodovanja zavarovanih stvari, ki nastane zaradi ene ali več naslednjih samostojnih kombinacij:

D: neposrednega dotika zavarovanega osebnega avtomobila z divjadjo ali domačimi živalmi;

E: razbitja ali poškodovanja standardno vgrajenega stekla na zavarovanem osebnem avtomobilu, razen standardno vgrajenih zunanjih svetlobnih teles in ogledal;

S: razbitja, poškodovanja ali tatvine standardno vgrajenih zunanjih svetlobnih teles in ogledal na wzavarovanem osebnem avtomobilu;

H: prometne nesreče na parkirišču, povzročene s strani neznanega voznika ali zaradi padca snega, ledenih sveč ali ledenih tvorb na parkiranem ali ustavljenem osebnem avtomobilu. Zavarovanje v enem zavarovalnem letu krije največ tri zavarovalne primere

Avtomobilska asistenca

Je nudenje pomoči na cesti v primeru okvare vozila ali ob morebitnem škodnem dogodku.
Ugodnosti so krite na področju RS in v državah podpisnicah zelene karte.
Programi zavarovanja so različni. V večini primerov nudimo naslednje vrste pomoči:

- popravilo na kraju dogodka,
- vleka vozila,
- vrnitev upravičenca do njihovega doma,
- rent-a-car,
- vrnitev upravičenca s telesno poškodbo.

Nezgodno zavarovanje

Nezgoda je vsak nenaden, od naše volje neodvisen dogodek, ki lahko povzroči poškodbe, potrebne oskrbe, delno ali polno invalidnost,začasno nesposobnost za delo ali celo smrt.
Kakovostno sklenjeno nezgodno zavarovanje zagotavlja ob nezgodi socialno varnost posamezniku, pa tudi njegovi družini. Predvsem je to pomembno pri zaposlenih, pri katerih začasna ali trajna nezmožnost opravljanja poklica pomeni tudi izgubo dela dohodka.
Nezgodno zavarovanje potrebujemo vsi. Višino in vrste oblik zavarovanja prilagajamo individualnim potrebam. Upoštevati moramo status zavarovanca v družini (nosilec kredita, višina osebnega dohodka, delo ki ga opravlja zavarovanec, starost otrok…). V večini primerov, samo pokrivanje izpada osebnega dohodka, z nezgodnim zavarovanjem ne zadošča.
Nezgodno zavarovanje priključeno avtomobilskemu zavarovanju, krije:

- invalidnost zaradi nezgode
- smrt zaradi nezgode in
- dnevno odškodnino zaradi nezgode

Z nezgodnim zavarovanjem se zavarujejo vozniki, potniki in spremljevalci pred nezgodami, ki nastanejo pri vožnji, upravljanju in manipulaciji z motornimi in drugimi vozili.

Osebe se lahko nezgodno zavarujejo za naslednje nevarnosti:

- smrt zaradi nezgode: zavarovalnica izplača svojcem zavarovanca dogovorjeno zavarovalno vsoto za primer nezgodne smrti;
- 100% invalidnost kot posledico nezgode: zavarovalna vsota za primer invalidnosti se izplača ob stoodstotni invalidnosti zavarovanca zaradi nezgode ali pa se izplača del zavarovalne vsote - glede na odstotek invalidnosti, ugotovljen po tabeli invalidnosti;
- dnevno odškodnino: za čas, ko zavarovanec ni sposoben opravljati svojega rednega dela.

Pravna zaščita

Nudi pokritje stroškov obrambe v kazenskih postopkih in postopkih o prekrških zaradi prometne nesreče, ki je nastala z uporabo zavarovanega motornega vozila.
Zavarovanje pravne zaščite v zvezi z uporabo motornega vozila zavarovancu nudi strokovno pravno pomoč v primeru, ko se zavarovanec zaradi uporabe svojega motornega vozila znajde v različnih pravnih postopkih. Zavarovanje pravne zaščite je mogoče skleniti le ob sklenitvi zavarovanja avtomobilske odgovornosti.

- Stroške obrambe v kazenskih postopkih in postopkih o prekrških zaradi prometne nesreče, ki je nastala z uporabo zavarovanega vozila. Zavarovanje ne krije izrečenih kazni.
- Stroške obrambe pred zahtevki drugih oseb za povračilo škode, ki izvirajo zaradi uporabe zavarovanega motornega vozila.
- Stroške uveljavljanja odškodninskih zahtevkov na podlagi civilnega prava za škodo v zvezi s prometno nesrečo pri uporabi zavarovanega motornega vozila, ki je nastala zaradi telesne poškodbe, okvare ali izginitve zavarovančeve stvari.
Poleg zavarovalca so upravičeni do pravne zaščite tudi lastnik vozila, upravičeni voznik vozila in upravičeni potniki v zavarovanem vozilu.

Delni kasko

Kaj nam nudi delni kasko?
Ponuija nam, da zavarujemo vozilo le pred posameznimi tveganji: razbitje ali poškodovanje stekla, nalet divjadi ali domačih živali, razbitje, poškodovanje ali tatvina standardno vgrajenih svetlobnih teles in ogledal, poškodbe na parkirišču povzročene s strani neznanega motornega vozila, ter padca snega ali ledenih tvorb na vozilo.
Za določitev zavarovalne premije za zavarovanje avtomobilskega kaska se upošteva nabavna vrednost novega vozila z vso dodatno opremo, ki je v vozilu na dan sklepanja zavarovalne police. Dodatna oprema je na polici posebej navedena. Zaradi enotnejšega poslovanja zavarovalnice uporabljajo Eurotax cenik za določitev vrednosti vozila.
Število zavarovalnih primerov v preteklem letu vpliva na določitev premije AK. Zato se vaša premija lahko zniža ali zviša. Vsaka prijavljena škoda v zavarovalnem letu zviša premijski razred za tri razrede.

Generalna polica

Generalna polica za podjetja vam omogoča paketno ponudbo in najugodnejš izbiro za vaša avtomobilska zavarovanja. Paketi se razlikujejo po številu vključenih zavarovanj in višini paketnih popustov.

Odločite se za avtomobilsko zavarovanje, ki vam zagotavlja najboljša kritja, s katerimi boste najbolje zavarovali sebe, sopotnike in vozilo.

Pri tem pa upoštevajte avtomobilsko odgovornost, avtomobilski kasko, asistenco za vaša vozila, nezgodno zavarovanje voznika in potnikov in hkrati tudi pravno zaščito vseh vpletenih v pravnih postopkih, ki bi lahko nastali kot posledica prometne nesreče.