Generali
Po vaših željah zavarovalno polico obogatimo z dodatnim zavarovanjem avtomobilske odgovornosti AO-plus, splošnim kasko zavarovanjem ali s paketom dodatnih kombinacij delnega kasko zavarovanja po meri, s katerim boste za svoje vozilo lahko iztržili največjo stopnjo varnosti.
Zavarovalnica SAVA
Zavarovalnica Allianz d.d.

Zdravstvena zavarovanja 

S sklenitvijo enega izmed zdravstvenih zavarovanj se lahko izognemo stroškom in tako zagotovimo dodatno socialno varnost.

Dopolnilno prostovoljno zdravstveno zavarovanje

V okviru skupine Triglav smo posebej za vas pripravili ugodno ponudbo za dopolnilno zdravstveno zavarovanje.
Vsebina zavarovanja

Dopolnilno zdravstveno zavarovanje krije razliko med celotnimi stroški zdravstvenih storitev in stroški teh storitev, ki jih krije obvezno zdravstveno zavarovanje po zakonu, ki ureja obvezna zdravstvena zavarovanja. Zavarovanje krije razliko za iste storitve in v istem časovnem obdobju, kot jih krije obvezno zdravstveno zavarovanje.
Obseg zavarovanja

Zavarovanje je brez omejitve zavarovalne vsote. Velja za območje Republike Slovenije. Skladno z zakonodajo, ki ureja zdravstveno zavarovanje v Republiki Sloveniji in izvedbenimi akti, ki urejajo področje obveznega zdravstvenega zavarovanja, velja zavarovanje tudi v tujini.
Čakalna doba

Zavarovanje ima čakalno dobo treh mesecev, z izjemo tistih zavarovancev, ki nam bodo predložili potrdilo o tem, da niso bili več kot en mesec nezavarovani.

Zavarovalna premija:
PREMIJA / POPUST PREMIJA (€)
enotna mesečna 29,42
mesečna s 3 % popustom 28,54
letna 342,45

Pribitek na premijo

Pribitek na premijo je posledica pozne vključitve zavarovanca v dopolnilno zdravstveno zavarovanje. Za vsako polno leto nezavarovanosti po 1.1.2006, se premija skladno z zakonodajo poviša za 3 . Skupno povišanje premije lahko znaša največ 80 .
Sklenitev zavarovanja

Dopolnilno zdravstveno zavarovanje lahko sklene oseba, ki ima veljavno obvezno zdravstveno zavarovanje v Republiki Sloveniji in je zavezanec za doplačila. Zavarovanje lahko sklenete preko spletne strani ali pa pokličete svojega območnega zastopnika.

Tukaj si ogledate Splošne pogoje za prostovoljna zdravstvena zavarovanja - ZZ11

Premija je skladno z zakonom enotna za vse zavarovance. Vsi, ki sklenete zavarovanje preko spletne strani, pridobite tudi maksimalni 3 % popust na premijo.

Dodatno zavarovanje za primer smrti zaradi nezgode

V primeru nastopa smrti zavarovanca zaradi nezgode, nastale med trajanjem zavarovanja, zavarovalnica izplača upravičencu oziroma upravičencem zavarovalnino. Zavarovalnina je enaka zavarovalni vsoti ali njenemu delu v skladu s Splošnimi pogoji in Dodatnimi pogoji.
Za nezgodo se šteje nenaden, nepredviden in od volje zavarovanca neodvisen dogodek, ki deluje od zunaj in naglo na zavarovančevo telo.
Obseg zavarovanja

Zavarovalna vsota za primer smrti zaradi nezgode znaša 25.000 EUR.

Zavarovalna premija

Zavarovanje sklenete po ugodni mesečni premiji, ki jo plačujete skupaj z zavarovalno premijo za dopolnilno zdravstveno zavarovanje.
MESEČNA PREMIJA

PREMIJA (V EUR)
mesečna premija brez DPZP* - trajanje 10 let in več

4,18 EUR
mesečna premija z DPZP - trajanje manj kot 10 let

4,45 EUR

  • DPZP se obračuna za zavarovanja, ki so krajša od 10 let.

Sklenitev zavarovanja

Zavarovanje lahko sklene oseba, ki je že dopolnilno zdravstveno zavarovana pri TRIGLAV, Zdravstveni zavarovalnici, d.d. Zavarujejo se lahko osebe do doseženega sedemdesetega leta starosti.
Dodaten pogoj za sklenitev dodatnega nezgodnega zavarovanja je način plačevanja s plačilnim nalogom ali direktno obremenitvijo.

Zavarovanje zdraviliškega zdravljenja po poškodbah

V Skupini Triglav smo posebej za vas pripravili ugodno ponudbo za zavarovanje zdraviliškega zdravljenja po poškodbah.
Vsebina zavarovanja

Zavarovanje zdraviliškega zdravljenja po poškodbah krije stroške zdraviliškega zdravljenja v primeru poškodb. Zavarovanec je do zdraviliškega zdravljenja upravičen v primeru, da mu zagotavlja bistveno izboljšanje zdravstvenega stanja za daljši čas ali povrnitev funkcionalnih in delovnih sposobnosti ali pa v daljšem časovnem obdobju preprečuje poslabšanje zdravstvenega stanja. Več v splošnih pogojih.
Obseg zavarovanja

Letna zavarovalna vsota predstavlja vrednost zdravstvenih storitev, do katere ste ob izpolnjevanju pogojev upravičeni v vsakem zavarovalnem letu. Opredeljena je v premijskem ceniku, in sicer znaša:

za zavarovance do dopolnjenega 15. leta: 8.000 EUR,
za zavarovance, starejše od 15 let: 6.000 EUR.

Zavarovanje krije stroške zdraviliškega zdravljenja do štirinajst dni na zavarovalni primer. V zavarovalnem letu krije zavarovanje največ dva zavarovalna primera, vendar največ do višine letne zavarovalne vsote.

Zavarovanje krije na dan zdraviliškega zdravljenja povprečno šest medicinsko utemeljenih zdravstvenih storitev, ki jih v času trajanja zdraviliškega zdravljenja določi zdravnik v zdravilišču.

Zavarovanje krije tudi namestitev v enoposteljni sobi in nadomestilo za stroške prevoza.
Obseg zavarovanja

Zavarovanec lahko prijavi poškodbo preko Zdravstvene točke® ali zastopstva.

Zavarovalna premija

Zavarovalna premija se določi na podlagi starosti zavarovanca, ki lahko izbira med različnimi dinamikami in načini plačevanja premije.

Starost zavarovanca Letna premija (v EUR) * Zavarovalna vsota (v EUR)

Do vključno 15 let 10,72 8.000
Od 16 do 64 let 73,62 6.000
Od 65 do 69 let 106,56 6.000

  • DPZP se obračuna za zavarovanja, ki so krajša od 10 let.

Na premijo se lahko podelijo še naslednji popusti:

na sklenjeno dopolnilno zdravstveno zavarovanje pri TZZ: 5%
na način plačila "direktna obremenitev": 4%
na dinamiko plačila "polletno": 2%
na dinamiko plačila "letno": 3%
na dinamiko plačila "enkratno": 6%
ob sklenitvi zavarovanja preko spleta: 5%

Popusti se seštevajo in odštejejo od osnovne premije.
Zdravilišča

Zdraviliške storitve, ki so predmet zavarovanja, lahko koristite v priznanih zdraviliščih za zdravljenje po poškodbah: v Termah Krka (Terme Dolenjske Toplice, Terme Šmarješke Toplice, Talaso Strunjan), Zdravilišču Laško, Termah Dobrna, Termah Zreče in Termah Topolšica.
Sklenitev zavarovalne pogodbe

Zavarovalec je fizična ali pravna oseba, ki sklene zavarovalno pogodbo za enega ali več zavarovancev. Zavarovanje se sklepa za dobo dveh let. Pristopna starost zavarovanca je lahko največ devetinšestdeset let. Zavarovanje nima čakalne dobe. Za sklenitev zavarovanja pokličite svojega zastopnika ali ga sklenete preko te spletne strani.

Zavarovanje zdraviliškega zdravljenja po poškodbah v prometni nesreči

Zavarovanje omogoča vsem potnikom v vozilu do 10-dnevno okrevanje po poškodbah, nastalih v prometni nesreči, in namestitev na negovalnem oddelku ali dvoposteljni sobi kategorije **** s polnim penzionom v priznanih slovenskih zdraviliščih. Zavarovanje velja v Sloveniji in v vseh državah članicah sistema zelene karte, ne glede na povzročitelja nesreče. Zavarovanje ima za posameznega zavarovanca zavarovalno vsoto 1.800 evrov. Več v splošnih pogojih.

Sklenitev zavarovanja

Zavarovanje se lahko sklene le skupaj z zavarovanjem osebnega avtomobila pri Zavarovalnici Triglav. Za sklenitev zavarovanja pokličite svojega območnega zastopnika. Skleniti ga je mogoče po ugodni premiji 30 evrov letno ob katerem koli avtomobilskem zavarovanju Zavarovalnice Triglav. Premija za zavarovanje, ki je krajše od enega leta, je krajša glede na trajanje zavarovanja.
Zdravilišča

Zdraviliške storitve, ki so predmet zavarovanja, lahko koristite v priznanih zdraviliščih za zdravljenje po poškodbah: v Termah Krka (Terme Dolenjske Toplice, Terme Šmarješke Toplice, Talaso Strunjan), Zdravilišču Laško, Termah Dobrna, Termah Zreče in Termah Topolšica.

Zavarovanje nadomestil

Vsebina zavarovanja

Zavarovanje nadomestil je dodatno zavarovanje, ki vam olajša obdobje, ki ga morate preživeti v bolnišnici ali zdravilišču, kot tudi v primeru potrebne ambulantne rehabilitacije oziroma v primeru bivanja vašega otroka v bolnišnici.

Predmet zavarovanja je izplačilo denarnega zneska (nadomestila).

Zavarovanje nadomestil zajema nabor programov, med katerimi posameznik izbere tistega, ki mu najbolj ustreza.

Programi zavarovanja nadomestil:

PROGRAM 1: Za primere bivanja v bolnišnici ali zdravilišču, boste prejemali dnevno denarno nadomestilo, s katerim lahko vsaj delno nadomestite izpad dohodkov ali pa si z izplačanim nadomestilom omogočite nadstandardno oskrbo. Nadomestilo se izplača tudi v primeru poroda.

PROGRAM 2: Če imate v družini otroka, vam priporočamo, da izberete ta program zavarovanja, ki poleg vsebine iz programa 1, vključuje tudi nadomestilo za bivanje otroka zavarovanca v bolnišnici zaradi bolezni oziroma poškodbe.

PROGRAM 3: Nadomestilo se izplača za vsak dan izvajanja ambulantne rehabilitacije (delovne ali govorne terapije oziroma ambulantne fizioterapije), če je nadaljevanje bolnišničnega bivanja zavarovanca.

PROGRAM 4: Z izbiro tega programa si zagotovite tako nadomestilo za bivanje v bolnišnici ali zdravilišču, kot nadomestilo za bivanje otroka in za ambulantno rehabilitacijo.

V primeru neprekinjenega bolnišničnega bivanja, ki je daljše od 10 dni, ste upravičeni tudi do dodatnega enkratnega nadomestila v višini 80 EUR.
Čakalna doba

Za zavarovanje velja čakalna doba tri (3) mesece za primer diagnosticiranja oziroma zdravljenja bolezni in enajst (11) mesecev za primer poroda.
Obseg zavarovanja

Višine nadomestil so navedene na zavarovalni polici.
Nadomestilo za bolnišnično bivanje zavarovanca se zviša za 50% v primeru sočasnega bolnišničnega bivanja zavarovanca in njegovega zakonskega oziroma zunajzakonskega partnerja.
Nadomestilo za zdraviliško bivanje se zviša za 50% v primeru, da je iz medicinskih razlogov potrebno spremstvo zavarovanca.

Zavarovalnica izplača nadomestilo za bolnišnično oziroma zdraviliško bivanje zavarovanca ter zakonskega oziroma zunajzakonskega partnerja ali spremljevalca zavarovanca in bolnišnično bivanje otroka zavarovanca, če bivanje traja najmanj oseminštirideset (48) ur.

Zavarovalnica izplača nadomestilo za ambulantno rehabilitacijo, ki je nadaljevanje bolnišničnega bivanja zavarovanca.

V zavarovalnem letu se izplača nadomestilo:
• za bolnišnično bivanje za največ trideset (30) dni;
• za zdraviliško bivanje za največ enaindvajset (21) dni;
• za bolnišnično bivanje otroka zavarovanca za največ osem (8) dni za vse otroke zavarovanca skupaj;
• za ambulantno rehabilitacijo za največ petnajst (15) dni.

Enkratno nadomestilo v primeru neprekinjenega bolnišničnega bivanja se izplača, če je hkrati izplačano nadomestilo za bolnišnično bivanje, vendar največ dva (2) krat v zavarovalnem letu.

Zavarovalnica izplača nadomestilo za bolnišnično bivanje, zdraviliško bivanje oziroma ambulantno rehabilitacijo v Republiki Sloveniji.

Starost zavarovanca ob začetku zavarovanja je lahko največ šestdeset (60) let, če ni z zavarovalno polico dogovorjeno drugače.

Zavarovanje se sklene na podlagi ponudbe, ki vključuje vprašalnik oziroma izjavo o zdravstvenem stanju zavarovanca.

Podpisana ponudba za sklenitev zavarovanja, ki je bila predložena zavarovalnici, obvezuje ponudnika osem (8) dni od dneva, ko je prispela k zavarovalnici. Če zavarovalnica v tem roku ne odkloni ponudbe, ki se ne odmika od pogojev, po katerih sklepa zavarovanje, se šteje, da je ponudba sprejeta in da je zavarovanje sklenjeno tistega dne, ko je ponudba prispela k zavarovalnici.
Če je zavarovalnica pripravljena ponudbo sprejeti samo pod posebnimi ali spremenjenimi pogoji, je zavarovanje sklenjeno šele s tistim dnem, ko zavarovalec na te pogoje pristane. Šteje se, da je ponudnik odstopil od ponudbe, če na posebne ali spremenjene pogoje zavarovalnice ni pristal v osmih (8) dneh od dneva prejema pisnega obvestila zavarovalnice.
Zavarovalnica lahko ponudbo za sklenitev zavarovanja zavrne brez obrazložitve.

V primeru sklenitve zavarovanja na daljavo ima zavarovalec skladno z določbami zakonodaje, ki
ureja varstvo potrošnikov, pravico, da v petnajstih (15) dneh od sklenitve zavarovanja brez obrazložitve odstopi od zavarovanja.

Podrobnosti zavarovanja nadomestil si lahko preberete v dodatnih pogojih zavarovanja.