Generali
Po vaših željah zavarovalno polico obogatimo z dodatnim zavarovanjem avtomobilske odgovornosti AO-plus, splošnim kasko zavarovanjem ali s paketom dodatnih kombinacij delnega kasko zavarovanja po meri, s katerim boste za svoje vozilo lahko iztržili največjo stopnjo varnosti.
Zavarovalnica SAVA
Zavarovalnica Allianz d.d.

Zavarovanje premoženja 

Zavarujet se s pravim poslovnim zavarovanjem v primeru nesreče in ohranite vrednost premoženja podjeta.

Požarno zavarovanje

Poskrbite, da boste svoje nepremičnine, vključno z istalacijami in nekaterimi premičninami, zavarovali pred nevarnostjo požara, strele, eksplozije, viharja, toče, poplave in še nekaterimi drugimi nevarnostmi.

S požarnim zavarovanjem lahko zavarujete vse vrste zgradb, in sicer vse njihove dele, vključno s temelji in kletnimi zidovi, vse vgrajene instalacije in drugo vgrajeno opremo (centralno kurjavo s cisterno za gorivo, grelnike, klimatske naprave, hidroforje, dvigala ipd.).
Kaj krije zavarovanje?
Požarno zavarovanje krije uničenje ali poškodbo zavarovanih stvari zaradi naslednjih nevarnosti:

•požara,
•strele,
•eksplozije,
•viharja,
•toče,
•udarca zavarovančevega motornega vozila,
•padca letala,
•manifestacije in
•demonstracije.

Poleg nepremičnin pa lahko zavarujete tudi premičnine, ki se lahko nahajajo v zgradbah ali na prostem (osebne stvari in oprema).

Posebej se lahko dogovorimo tudi za zavarovanje nevarnosti, kot so:

•poplava,
•izliv vode,
•udarec motornega vozila, ki ni last zavarovanca,
•zemeljski plaz,
•snežni plaz,
•izteka tekočine (lekaže),
•samovžiga zalog,
•izliv žareče mase,
•potres.

Potresno zavarovanje

Potresno zavarovanje nudi materialno varnost za škodo, ki jo lahko povzroči potres.
Zavarovanje potresa lahko sklenete kot dodatno zavarovanje, običajno k požarnemu zavarovanju ter zavarovanju obratovalnega zastoja, pa tudi h gradbenemu in montažnemu zavarovanju.

Predmet zavarovanja so gradbeni objekti in premičnine.
Kako se zaščitimo pred potresom?
Izkušnje ob velikih potresih v zadnjih desetletjih kažejo, da povzročajo veliki potresi v razvitem svetu predvsem veliko materialno in gospodarsko škodo ter malo človeških žrtev. Škodo ob morebitnih potresih je mogoče zmanjšati z ustrezno protipotresno gradnjo ter s sklenitvijo potresnega zavarovanja.

Dodatno potresno zavarovanje lahko sklenete pri naslednjih osnovnih zavarovanjih:

•požarno zavarovanje,
•zavarovanje računalnikov,
•zavarovanje obratovalnega zastoja zaradi požara,
•zavarovanje sejmov,
•zavarovanje opreme v zakupu,
•zavarovanje opreme za sprejem in distribucijo satelitskih in kabelskih TV.

Strojelomno zavarovanje

Škoda ali okvara na strojih, napravah in orodjih pomeni velik strošek za podjetje. S strojelomnim zavarovanjem, ki krije tovrstne škodne primere, se zavarujete pred nepredvidenimi in nepotrebnimi stroški.
Zavarovanje krije uničenje ali poškodovanje na:

•strojih,
•strojnih napravah,
•električnih napravah,
•instalacijah

ter

•podstavkih,
•ležiščih,
•temeljih strojev in
•polnjenje električnih naprav (npr. olje), če so zajeti v vrednosti strojev.

Po dogovoru lahko zavarujete tudi:

•daljnovode,
•plinovode,
•naftovode,
•toplovode,
•parovode,
•vodovodno in odvodno omrežje,
•kable visoke napetosti,
•kovinske silose,
•antenske stolpe,
•kovinske kontrukcije,
•termične obloge peči,
•elektronske računalniške programe, vgrajene v stroje in
•vrtalno drogovje in pripadajočo opremo za globinsko vrtanje.

Stvari se lahko zavarujejo tudi pri prenosu in prevozu. V tem primeru so stvari zavarovane za škode zaradi prometne nesreče, nekaterih požarnih nevarnosti, vlomske tatvine in ropa.

Vlom

Zavarovanje krije škodo, ki nastane, ker so bile zavarovane stvari odtujene ali poškodovane pri vlomu ali ropu in poskusu teh dejanj.

Zavarovanje stekla

Nekatere zavarovalnice nudijo zavarovanje stekla, kjer se lahko zavaruj steklo, slike, prometna ogledala, reklamne table, marmorne plošče, porcelanske umivalnike, svetlobne napise, spomenike ipd.
Zavarovanje stekla krije škodo, nastalo zaradi počenja, loma ali razbitja stekla. Poleg stekla zavarujemo še:

•svetlobne in reklamne napise,
•svetlobne in reklamne panoje s pripadajočo opremo ali brez nje,
•slike, napise in okraske, izdelane na zavarovanem steklu,
•plošče iz naravnega ali umetnega kamna na mizah, pultih in policah,
•prometna ogledala,
•kulturne, zgodovinske in nagrobne spomenike.

Z dodatnim dogovorom so predmet zavarovanja tudi stvari v izložbi, ki se lahko poškodujejo ali uničijo zaradi razbitega zavarovanega stekla.

Zavarovanje računalnikov

Vse zavarovalnice v svojem zavarovalniškem portfeliju nudijo zavarovanje računalnikov in drugo opremo pred poškodbami in nesrečami.

Zavarovanje računalnikov krije uničenje, poškodovanje ter izginitev zavarovanih stvari zaradi vloma ali ropa. Zavarovanje krije škodo na računalnikih in pripadajoči opremi. V zavarovalno kritje lahko vključite tudi prenosne računalnike med prenosom oziroma prevozom.

Kaj zavarujemo?

•elektronske računalnike in podobne naprave s pripadajočo opremo,
•pomožne stroje in naprave,
•bankomate,
•klimatske in energetske naprave,
•instalacije,
•procesne računalnike za vodenje tehnoloških procesov.

Gradbeno in montažno zavarovanje

Gradbeno in montažno zavarovanje zavaruje izvajalca gradbenih ali montažnih del in njihov material oz. opremo proti skoraj vsem nevarnostim, ki so jim izpostavljeni v času izvajanja gradbenih ali montažnih del.

Osnovno

Osnovno zavarovanje varuje izvajalce proti osnovnim požarnim nevarnostim in nevarnostjo vloma ali ropa.

Dodatno

Dodatno pa se lahko zavarujejo proti nevarnostim izliva vode, poplave, visoke ali talne vode, zemeljskega plazu, proti nevarnosti poškodovanja obstoječega objekta, na katerem izvajajo obnovo, sanacijo ali dodelavo in za odškodninske zahtevke zaradi odgovornosti izvajalca.