Generali
Po vaših željah zavarovalno polico obogatimo z dodatnim zavarovanjem avtomobilske odgovornosti AO-plus, splošnim kasko zavarovanjem ali s paketom dodatnih kombinacij delnega kasko zavarovanja po meri, s katerim boste za svoje vozilo lahko iztržili največjo stopnjo varnosti.
Zavarovalnica SAVA
Zavarovalnica Allianz d.d.

Zavarovanje finančnih izgub 

Izognite se morebitni poslovni škodo v primeru nesreče finančnega premoženja podjetja in si tako zagotovili varnejšo prihodnost.

Zavarovanje blagovnih terjatev

Zavarovanje terjatev pri zavarovalnici je učinkovit način, da si zagotovite, da bodo terjatve plačane. Z zavarovanjem terjatev zaščitite pomemben del vašega premoženja.

Predmet zavarovanja so vse prodajalčeve kratkoročne terjatve, nastale s prodajo blaga ali opravljanjem del in storitev. Zavarujete lahko terjatve do kupcev, ki imajo sedež v Sloveniji ali v tujini.
STEČAJ, PRISILNA PORAVNAVA - TVEGANJE NESOLVENTNOSTI KUPCA
Vse pogosteje se srečujemo s situacijami formalne plačilne nesposobnosti - stečaja, prisilne poravnave, ali pa preprosto ni mogoče izterjati dolga od dolžnika v dogovorjenem roku. Pri tem podjetje lahko utrpi veliko škodo, saj kljub kvalitetnim proizvodom ali storitvam ne prejme plačila za dobavljeno blago ali opravljeno storitev. Z zavarovanjem terjatev si podjetje zagotovi, da bo fakturirana realizacija tudi plačana.
INSTRUMENT ZAVAROVANJA UPNIKA/PRODAJALCA
Zavarovanje terjatev pri zavarovalnici je instrument, za katerega se lahko prodajalec dogovori brez vednosti kupca. Na ta način upravlja s svojimi tveganji oziroma jih poskuša minimizirati. Pravice iz zavarovanja je mogoče tudi odstopiti v korist kreditodajalca in si s tem zagotoviti ugodnejše pogoje kreditiranja.

Zavarovanje terjatev lahko predstavlja tudi enega od instrumentov za pospeševanje prodaje.
KDAJ PODJETJE POTREBUJE ZAVAROVANJE TERJATEV?
Zavarovanje terjatev je za podjetje priporočljivo vedno, ko:

•posluje na odprt račun,
•ima širok krog kupcev, katerih kreditno sposobnost je težko preverjati,
•je velik del prodaje vezan na majhno število kupcev,
•prodaja novim kupcem,
•je na trgu močna konkurenca, ki nudi ugodne cene in plačilne pogoje.

KAKŠEN JE OBSEG ZAVAROVALNEGA KRITJA?
Pri sklenitvi zavarovanja lahko izbirate med dvema kritjema:

•ožje kritje - pri tem je zavarovana nevarnost formalna oziroma trajna plačilna nesposobnost kupca/dolžnika, ki se običajno odraža kot stečaj ali prisilna poravnava;
•širše kritje - to kritje poleg ožjega kritja vključuje tudi obveznost zavarovalnice, da izplača zavarovalnino v primeru, ko od zapadlosti računa preteče določeno število dni.

ZAVAROVANJE ZA MALA PODJETJA IN SAMOSTOJNE PODJETNIKE
Zavarovanje terjatev v notranji in mednarodni trgovini smo posebej prilagodili tudi za mala podjetja in samostojne podjetnike. Sklenitev zavarovanja po teh pogojih pomeni prilagoditev in poenostavitev postopkov sklepanja in izvajanja zavarovanj terjatev.

Zavarovanje obratovalnega zastoja zaradi požara

Zaradi nastanka požara lahko, poleg materialne, nastane tudi velika posredna škoda, ki je lahko celo višja od neposredne škode. Priporočamo, da poleg požarnega zavarovanja sklenete tudi zavarovanje obratovalnega zastoja zaradi požara.
Zavarovanje obratovalnega zastoja zaradi požara krije kosmati dobiček podjetja (predmet kritja je gross profit - fiksni stroški in dobiček). S tem zavarovanjem krijemo finančne izgube (izgubljeni dobiček in vse nadaljnje stroške, ki nastajajo podjetju v času obratovalnega zastoja) tako, da bodo finančno gledano rezultati poslovanja podjetja ekvivalentni rezultatom podjetja brez obratovalnega zastoja.

S posebnim dogovorom pa se lahko zavarovalno kritje razširi tudi na kritje škode zaradi obratovalnega zastoja, ki ga povzroči potres.

Zavarovanje obratovalnega zastoja zaradi požara je še posebej zanimivo za delničarje oz. lastnike podjetij, pa tudi sindikate, saj to zavarovanje zagotavlja kritje stroškov za čimprejšnjo ponovno vzpostavitev normalnega poslovanja ter nemoteno izplačilo plač zaposlenim.

Zavarovanje obratovalnega zastoja zaradi strojeloma

Zaradi nastanka strojeloma lahko nastane tudi velika posredna škoda, ki je lahko celo višja od neposredne škode. Zato vam svetujemo, da poleg strojelomnega zavarovanja sklenete tudi zavarovanje obratovalnega zastoja zaradi strojeloma.
Zavarovanje obratovalnega zastoja zaradi požara krije kosmati dobiček podjetja (predmet kritja je gross profit - fiksni stroški in dobiček). S tem zavarovanjem krijemo finančne izgube (izgubljeni dobiček in vse nadaljnje stroške, ki nastajajo podjetju v času obratovalnega zastoja) tako, da bodo finančno gledano, rezultati poslovanja podjetja ekvivalentni rezultatom podjetja brez obratovalnega zastoja.

Zavarovanje obratovalnega zastoja zaradi strojeloma je še posebej zanimivo za delničarje oz. lastnike podjetij, pa tudi sindikate, saj to zavarovanje zagotavlja kritje stroškov za čimprejšnjo ponovno vzpostavitev normalnega poslovanja ter nemoteno izplačilo plač zaposlenim.

Zavarovanje obratovalnega zastoja v storitveni dejavnosti

Zaradi resnejše ali daljše bolezni, nezgode ali smrti zaposlenih lahko nastanejo poslovni stroški. Ti lahko ogrozijo delovanje podjetja.
S sklenitvijo tega zavarovanja zavarovalnica jamči za dogovorjene poslovne stroške (stroški storitev, amortizacija, stroški dela ipd.), ki se jih ni dalo pokriti zaradi resnejše in daljše bolezni, telesne nezgode ali smrti zaposlenih.

Poslovni stroški so vsi nujni stroški, ki so v času obratovalnega zastoja nastali zavarovancu in so povezani s storitvami, ki jih zavarovanec opravlja.

Zavarovanje valutnih falsifikatov

Falsificirana plačilna sredstva lahko za podjetje pomenijo veliko izgubo. Z zavarovanje poskrbite zmanjšanje tveganja.
Z zavarovanjem rizika odkupa ali sprejema falsificiranih plačilnih sredstev, zavarovalnica jamči za:

•sprejeta domača plačilna sredstva,
•odkupljena ali sprejeta tuja plačilna sredstva,
•odkupljena ali sprejeta tuja plačilna sredstva, ki so umaknjena iz obtoka.

Z zavarovalno pogodbo zavarovalnica zavaruje zavarovančev riziko v dobri veri odkupljenih ali sprejetih falsificiranih plačilnih sredstev ali tujih plačilnih sredstev, ki so bili vzeti iz obtoka ter čekov v tuji valuti, za katere je bilo dano obvestilo, da so bili ukradeni, zavarovanec pa na dan odkupa s tem ni bil seznanjen.