Generali
Po vaših željah zavarovalno polico obogatimo z dodatnim zavarovanjem avtomobilske odgovornosti AO-plus, splošnim kasko zavarovanjem ali s paketom dodatnih kombinacij delnega kasko zavarovanja po meri, s katerim boste za svoje vozilo lahko iztržili največjo stopnjo varnosti.
Zavarovalnica SAVA
Zavarovalnica Allianz d.d.

Transportna zavarovanja 

Vam omogočajo preventivno zaščitito med prevozom, prenosom, razkladanjem in nakladanjem za nevarnost izgube ali poškodbe.

Zavarovanje tovora med prevozom - kargo zavarovanje

Tovor je na prevozu po kopnem, vodi ali zraku izpostavljen vrsti nevarnostim. Šteje se, da je tovor na prevozu od trenutka, ko se začne nakladanje na prevozno sredstvo v odpremnem kraju, do trenutka, ko se razloži s prevoznega sredstva v namembnem kraju.
S kargo zavarovanjem - zavarovanjem tovora so krite škode in izgube, ki so zaradi zunanjih, bodočih in nepričakovanih rizikov, nastale na tovoru med prevozom.

Zavarovanje lahko sklene oseba, ki ima premoženjski interes na tovoru - npr. lastnik tovora, v njegovem imenu pa lahko zavarovanje sklene tudi špediter, prodajalec, ...
PREDMET ZAVAROVANJA
Zavaruje se lahko:

•tovor, ki ga stranka nabavlja/dobavlja - v Sloveniji, v okviru držav članic EU, v okviru ostalih držav,
•investicijska oprema,
•sejemsko blago in vzorci, ki jih prevažajo predstavniki stranke,
•tovor v prometu med obrati,
•drugo.

OBSEG ZAVAROVALNEGA KRITJA
Pri sklenitvi zavarovanja zavarovanec lahko izbira med naslednjimi obsegi kritja:

•kritje osnovnih rizikov: krite so škode, ki nastanejo kot posledica prometne ali elementarne nesreče, požara ali eksplozije, neizročitve ali tatvine tovora, višje sile;
•kritje vseh rizikov: krite so vse škode, razen tistih, ki so izrecno izključene – npr. škode zaradi običajne izgube ali loma, škode zaradi zlega namena ali grobe malomarnosti, škode, ki jim je tovor v času prevoza podvržen zaradi svojih naravnih lastnosti, škode zaradi neprimernega ravnanja pošiljatelja ali prejemnika;
•kritje specialnih rizikov: dodatno zavarovanje za škode, ki nastanejo kot posledica naravnih lastnosti tovora – npr. žužkavost, rja, zmrznitev, odmrznitev ipd.;
•kritje vojnih rizikov pri pomorskem ali letalskem prevozu in stavkovnih rizikov pri vseh vrstah prevoza tovora.

VRSTE ZAVAROVANJA TOVORA
Zavarovanje je mogoče skleniti:

•posamično za vsak posamični tovor po trenutno veljavnih cenikih. Lastnik tovora ali imetnik pravice na tovoru mora zavarovalnico obvestiti o vsakokratnem prevozu tovora. Pred začetkom prevoza mora zavarovalnici poslati vse potrebne podatke o prevozu tovora in takoj poravnati zavarovalno premijo;
•z generalno polico kadar se tovor pogosto prevaža. Pri sklenitvi zavarovanja se določi, da je na prevozu zavarovan ves tovor ali le določene skupine tovora, in sicer po principu:
•sprotnega prijavljanja v zavarovanje pred začetkom prevoza ali
•periodičnega prijavljanja v zavarovanje za preteklo obdobje – zavarovanec prijavlja dogovorjeno osnovo za obračun zavarovalne premije v določenih terminih (mesečno, četrtletno, polletno ali letno) za nazaj.

Zavarovanje prevozniške odgovornosti za tovor v cestnem prometu

Prevoznik v cestnem prometu je odgovoren za škodo na tovoru, ki ga je prevzel na prevoz z ustreznim prevoznim dokumentom. Obseg njegove odgovornosti je zakonsko določen tako za domače, kot tudi za mednarodne prevoze.
Zakonska odgovornost cestnega prevoznika je določena za:

•domače prevoze z Zakonom o prevoznih pogodbah v cestnem prometu in Obligacijskim zakonikom,
•mednarodne prevoze s Konvencijo o pogodbi za mednarodni prevoz tovora po cestah (CMR) in s protokoli k teh konvenciji.

S tem zavarovanjem prevoznik ne zavaruje tovora. Naročnik prevoza oziroma lastnik tovora mora tovor zavarovati sam - odgovornost prevoznika je namreč zakonsko določena in omejena in ne varuje premoženjskih interesov lastnika tovora.

Zavarovanje krije škodo, ki je posledica uveljavljanja odškodninskih zahtevkov na podlagi zakonske odgovornosti cestnega prevoznika:

•za popolno ali delno izgubo ali poškodbo tovora ter
•za škodo, ki nastane zaradi zamude pri izročitvi tovora prejemniku,

in sicer izključno za tovor, ki ga na podlagi pisne prevozne listine dejansko prevzame na prevoz zavarovanec s prevoznimi sredstvi, zavarovanimi po teh pogojih.

Na višino zavarovalne premije vplivajo:

•izbrana širina kritja,
•območje zavarovalnega kritja (domači ali mednarodni prevoz),
•maksimalni limit zavarovalnega kritja po posameznem škodnem dogodku in prevoznem sredstvu,
•nosilnost prevoznega sredstva in
•škodni rezultat preteklih let.

Zavarovanje špediterske odgovornosti

Špediter izvaja dejavnost odpreme, dostave in tranzita blaga. Pri tem mora ravnati odgovorno do naročnika storitve in do blaga.
V okviru zavarovanja špediterske odgovornosti zavarovalnica do določenega limita krije zakonsko določeno odgovornost špediterja za škodo, ki nastane kot posledica kršitev pri izvrševanju odpremniške dejavnosti.

Odgovornost špediterja urejata:

•Obligacijski zakonik in
•Splošni pogoji poslovanja mednarodnih špediterjev Slovenije.

Špediterji, ki so vključeni v FIATA združenje, lahko zavarujejo tudi odgovornost za škode na blagu po FIATA nakladnici. Pri ugotavljanju zavarovančeve odgovornosti se v tem primeru uporablja:

•veljavna zakonodaja,
•mednarodne konvencije za posamezno vrsto prevoza in
•določila FIATA nakladnice.