Generali
Po vaših željah zavarovalno polico obogatimo z dodatnim zavarovanjem avtomobilske odgovornosti AO-plus, splošnim kasko zavarovanjem ali s paketom dodatnih kombinacij delnega kasko zavarovanja po meri, s katerim boste za svoje vozilo lahko iztržili največjo stopnjo varnosti.
Zavarovalnica SAVA
Zavarovalnica Allianz d.d.

Odgovornostna zavarovanja 

Ščitijo zavarovanca pred zahtevki tretjih oseb za škodo, ki bi jo lahko povzročili pri opravljanju svojega dela oz. poklica.

Zavarovanje splošne odgovornosti

Zavarovanje splošne odgovornosti krije škodo zaradi civilno-pravnih odškodninskih zahtevkov tretjih oseb, nastalo zaradi nenadnega in presenetljivega dogodka pri izvajanju zavarovančeve dejavnosti in za katero je slednji odgovoren.
Zavarovanje splošne odgovornosti krije odgovornost za škodo zaradi poškodovanja oseb (telesnih poškodb, okvare zdravja ali smrti), ter škodo na stvareh (uničenje, poškodba ali izginitev).

Z dodatnim dogovorom je zavarovanje mogoče razširiti še na odgovornost za čisto premoženjsko škodo, ki nastane zaradi dejanja, opustitve ali napake in ni nastala niti na osebah niti na stvareh.

V okvir splošne odgovornosti sodi pri nas tudi zakonsko obvezno zavarovanje odgovornosti za škode, povzročene okolju. Zavarovanje odgovornosti proti ekološkim škodam se lahko sklene kot razširitev zavarovanja splošne odgovornosti.

Zavarovanje proizvajalčeve odgovornosti za izdelke

Za podjetja, ki proizvajajo končne izdelke ali sestavne dele za prodajo na trgu, postaja vedno bolj pomembno tudi zavarovanje proizvajalčeve odgovornosti za izdelke.
Zavarovalnica jamči za škodo zaradi civilno-pravnih odškodninskih zahtevkov, ki jih tretje osebe uveljavljajo proti zavarovancu zaradi nesreče, do katere je prišlo zaradi napake na zavarovančevih izdelkih.

Zavarovana je odgovornost za škodo zaradi izdelkov, katere posledica so:

•telesne poškodbe,
•obolenja ali
•smrt oseb (poškodovanje oseb) ali
•poškodbe,
•uničenje ali
•izginitev stvari (poškodovanje stvari).

Vzroki za škode izvirajo iz napak v materialu, iz katerega je izdelek izdelan, konstrukcijskih napak ter pomanjkljivosti proizvajalčevih navodil za pravilno uporabo.

Zavarovanje poklicnih odgovornosti

Pri opravljanju poklica lahko kljub vestnemu opravljanju dela pride do strokovnih napak.
Kadar odškodninski zahtevki izhajajo iz strokovnih napak pri opravljanju registrirane dejavnosti, zavarovalnica krije stroške, ki nastanejo v zvezi s tem. S tem se zavarujete pred neprijetnimi finančnimi posledicami, ki bi jih zoper vas lahko uveljavljali vaši naročniki ali tretje osebe zaradi škode, ki je nastala pri opravljanju vaše poklicne dejavnosti.
Za katere poklice nudimo zavarovanje poklicne odgovornosti?

•odvetnike,
•notarje,
•davčne svetovalce, revizorje, cenilce ipd.,
•izvajalce zdravstvenih storitev,
•projektante,
•vodilne delavce gospodarskih družb,
•nepremičninske posrednike in
•upravitelje prisilnih poravnav, stečajev in likvidacij,
•izvajalce zasebnega varovanja.

Ob odškodninskem primeru vaš primer preučimo, jamčimo za pravdne postopke zavarovanca in stroške obrambe zavarovanca v kazenskem postopku.