Generali
Po vaših željah zavarovalno polico obogatimo z dodatnim zavarovanjem avtomobilske odgovornosti AO-plus, splošnim kasko zavarovanjem ali s paketom dodatnih kombinacij delnega kasko zavarovanja po meri, s katerim boste za svoje vozilo lahko iztržili največjo stopnjo varnosti.
Zavarovalnica SAVA
Zavarovalnica Allianz d.d.

Nezgodna zavarovanja 

Ne morete predvideti vseh stvari v življenju, zato si raje izberite ustrezno obliko nezgodnega zavarovanja, da bodo vaši dnevi brezskrbni.

Osnovno nezgodno zavarovanje

Nezgoda nam potencialno preti na vsakem koraku in jo podrazmevamo kot vsak nenaden, od naše volje neodvisen dogodek, ki lahko povzroči poškodbe, potrebne oskrbe; delno ali polno invalidnost, začasno nesposobno-
st za delo ali celo smrt.
Sklenite kakovostno nezgodno zavarovanje, ki zagotavlja ob morebitni nezgodi socialno varnost posamezniku, kakor tudi njegovi družini. Zavarovanje je zelo pomembno pri zaposlenih, saj začasna ali trajna nezmožnost opravljanja poklica načeloma tudi pomeni izgubo dela dohodka.
Vsakdo potrebuje nezgodno zavarovanje, prilagojeno njihovim individualnim potrebam. Prav tako pa moramo upoštevati tudi delo, ki ga opravlja, velikost in razmere v njegovi družini (predvsem starost otrok in zaposlenost zakonca). Zgolj pokrivanje izpada osebnega dohodka (neto) z nezgodnim zavarovanjem v večini primerov ne zadošča.

Nezgodno zavarovanje krije:
• invalidnost;
• smrt zaradi bolezni;
• smrt zaradi nezgode;
• dnevna odškodnina (zavarovalnina) zaradi nezgode;
• dnevna zavarovalnina za bolnišnično zdravljenje zaradi nezgode;
• dnevna zavarovalnina za zdraviliško zdravljenje zaradi nezgode;
• stroški zdravljenja zaradi nezgode;
• pogrebnina;
• stroški reševanja.

Najpogostejša nezgodna zavarovana:
• posamično nezgodno zavarovanje oseb;
• kolektivno nezgodno zavarovanje oseb;
• nezgodno zavarovanje upokojencev;
• nezgodno zavarovanje otrok in mladine;
• nezgodno zavarovanje oseb pri opravljanju športnih dejavnosti;
• nezgodno zavarovanje članov gospodinjstva;
• nezgodno zavarovanje vodilnih delavcev.

Nezgodno zavarovanje lahko sklene vsaka oseba do določene starosti, načeloma velja do leta, ko zavarovanec dopolni 75 let. Zavarovanje krije nezgode, ki imajo za posledico nezgodno smrt, trajno invalidnost in naravno smrt. K zavarovanju se lahko priključijo tudi stroški zdravljenja, dnevna odškodnina in bolnišnični dan.

Stroški zdravljenja
Vsota se izplača za tiste stroške zdravljenja zaradi nezgode, ki jih je zavarovanec plačal sam, vendar samo do višine vsote, ki je navedena v polici.

Dnevna odškodnina
Vsota se izplača v primeru, ko je zavarovanec zaradi nezgode začasno nesposoben opravljati delo.

Bolnišnični dan
Vsota se izplača za vsak dan, ki ga je zavarovanec zaradi nezgode preživel v bolnišnici.

Družinsko nezgodno zavarovanje

Družino predstavljata najmanj dve osebi.
Za gospodinjstvo se šteje vsaka družina ali druga skupnost ljudi, katere člani skupaj stanujejo in skupno porabljajo svoje dohodek.

Zavarujete lahko vse člane gospodinjstva, in sicer zakonca, otroke in ostale člane.

Ta oblika zavarovanja omogoča izbiro naslednjih nevarnosti:

• izgubo življenja zaradi nezgode,
• izgubo življenja zaradi bolezni,
• invalidnost kot posledico nezgode,
• nastanitev v bolnišnici kot posledico nezgode.

Vsi člani enega gospodinjstva morajo biti zavarovani za enake kombinacije nevarnosti in enako višino zavarovalnih vsot le teh.

Zavarovanje za primer izgube življenja zaradi bolezni lahko sklenejo zavarovanci do dopolnjenega 65. leta starosti.
Zavarovalni pogoji

Za zavarovanje veljajo :

•Splošni pogoji za nezgodno zavarovanje oseb z oznako PG-NE/10-4,
•Dopolnilni pogoji za družinsko nezgodno zavarovanje PG-npk-DRU/00-1.

Nezgodno zavarovanje športnikov

Profesionalno nezgodno zavarovanje športnikov načeloma omogoča zavarovanje samo za šport s katerim se aktivno ukvarjate. V tem primeru vam zavarovalnica izplača 100-odstotno odškodnino, če se poškodujete, ko se ukvarjate s tem športom na tekmah, treningih. Sklenitelj zavarovanja je lahko posameznik ali športno društvo, klub …
Zavarovanje amaterskih športnikov je namenjeno osebam, ki se amatersko ukvarjajo s športom kot registrirani člani športnih društev. To zavarovanje lahko sklene pravna ali fizična oseba. Zavarovanje je lahko posamično ali skupinsko, vendar je premija za eno osebo v obeh primerih enaka.

Izbirate lahko med sledečimi oblikami zavarovanj za amaterske športnike:

•nezgodno zavarovanje poklicnih športnikov - profesionalcev,
•nezgodno zavarovanje članov športnih organizacij – amaterjev;
•zavarovanje udeležencev športnih dirk in tekmovanj;
•zavarovanje stroškov zdravljenja za inozemske udeležence športnih tekmovanj;
•zavarovanje udeležencev množičnih rekreativnih prireditev.

Izplačilo dnevnega nadomestila pri amaterskih športnikih je vezano za čas nesposobnosti opravljanja njihovega rednega dela in ne za čas nesposobnosti športnih aktivnosti.

Vrhunski in profesionalni športniki se glede na celoletno zavarovanje zavarujejo po posebnih premijski skupini. Izplačilo dnevnega nadomestila traja ves čas trajanja nesposobnosti opravljanja njihovega rednega dela - treningov in tekmovanj.
Osebe - tako amaterje, kot profesionalne športnike je mogoče zavarovati za sledeče nevarnosti:

•izgubo življenja zaradi nezgode,
•invalidnost kot posledico nezgode,
•prehodno nesposobnost za redno delo,
•nastanitev v bolnišnici kot nadomestilo za bolnišnični dan,
•nastanka stroškov zdravljenja.

V primeru nezgode je zavarovana oseba upravičena do izplačila dogovorjene zavarovalne vsote na polici, in sicer v primeru:

•Smrti zavarovanca zaradi nezgode: zavarovalnica izplača upravičencu dogovorjeno zavarovalno vsoto za primer nezgodne smrti;
•Invalidnosti kot posledico nezgode: zavarovalna vsota za primer invalidnosti se izplača ob stoodstotni invalidnosti zavarovanca zaradi nezgode ali pa se izplača del zavarovalne vsote - glede na ugotovljeno invalidnost po tabeli invalidnosti, ki je sestavni del splošnih pogojev za nezgodno zavarovanje;
•Dnevne odškodnine: za čas, ko zavarovanec ni sposoben opravljati svojega rednega dela, a za največ 200 dni nesposobnosti za delo;
•Nadomestila za bolnišnični dan: nadomestilo za bolnišnični dan se izplača za vsako prenočitev zavarovanca v bolnišnici zaradi zdravljenja posledic nezgode, vendar največ za 365 dni v dveh letih od dneva nezgode;
•Stroškov zdravljenja: zavarovalnica povrne stroške zdravljenja, ki jih je zavarovanec imel ob nezgodi in za katere se izkaže, da jih je moral plačati sam (participacija, prispevki za ortopedske pripomočke, stroški operativnih posegov ...), in sicer do zneska, ki je dogovorjen ob sklenitvi.

Zavarovalni pogoji
Za amaterske športnike veljajo :

•Splošni pogoji za nezgodno zavarovanje oseb PG-NE/10-4.
•Dopolnilni pogoji za nezgodno zavarovanje oseb pri opravljanju športnih dejavnosti.

Za vrhunske športnike profesionalce pa veljajo :

•Splošni pogoji za nezgodno zavarovanje oseb PG-NE/10-4.

Nezgodno zavarovanje otrok

Nezgodno zavarovanje lahko sklenete za otroka od rojstva do dopolnjenega 14. leta starosti oziroma do končanja osnovnega šolanja.

Zavarovalnice nezgodno zavarovanje predšolskih in osnovnošolskih otrok krijejo za vse posledice nezgod, ki nastanejo lahko v vsakdanjem življenju, kakor tudi pri športu (tako rekreativnem kot tudi v primeru, da so otroci registrirani člani kluba).
Z veseljem vam bomo pomagali najti primerno zavarovanje, ki bo ustrezalo vašemu otroku in da bo njegovo otroštvo še naprej breskrbno v primeru morebitne poškodbe.

Nezgodno zavarovanje mladine

Za nezgodno zavarovanje mladine velja, da se lahko zavarujejo osebe do dopolnjenega 30. leta starosti. V to skupino spadajo dijaki srednjih oziroma strokovnih šol in študenti visokih šol oziroma fakultet, ne glede na zdravstveno stanje in splošno delovno sposobnost.

Po tej obliki ne morejo zavarovati izredni dijaki in študenti, ki so redno zaposleni, lahko pa izberejo katero od drugih oblik nezgodnih zavarovanj.

Nezgodno zavarovanje krije vse posledice nezgod, ki se pripetijo doma ali v tujini.

Načeloma veljajo delne omejitve pri izplačilu zavarovalnine ( v največ prmerih 66 % zavarovalne vsote). Te veljajo le za dijake in študentšportnih organizacij in društev, saj ti zavare, ki se poškodujejo na treningih ali na tekmah, v katerih sodelujejo kot registrirani športniki - člani ovanci za nas vsekakor predstavljajo povečan riziko zavarovanja.