Generali
Po vaših željah zavarovalno polico obogatimo z dodatnim zavarovanjem avtomobilske odgovornosti AO-plus, splošnim kasko zavarovanjem ali s paketom dodatnih kombinacij delnega kasko zavarovanja po meri, s katerim boste za svoje vozilo lahko iztržili največjo stopnjo varnosti.
Zavarovalnica SAVA
Zavarovalnica Allianz d.d.

Kolektivna - nezgodna 

Kolektivno nezgodno zavarovanje je namenjeno podjetjem, ki želijo zavarovati svoje zaposlene ter njihove družinske člane.

Kolektivno Prostovoljno pokojninsko zavarovanje

S kolektivnim PPZ pravna oseba poskrbi, da bodo njeni člani pridobili pravico do mesečne pokojninske rente, ki se jim bo izplačevala do konca življenja, vendar ne manj kot 10 let.
Kdo lahko sklene individualno PPZ
Kolektivno PPZ sklene pravna oseba za svoje člane, starejše od 14 let, ne glede na njihovo zdravstveno stanje. Kolektivni pristop je možen samo, če k zavarovanju pristopi vsaj pet oseb. Zavarovancem se glede na velikost skupine prizna popust.
Trajanje zavarovanja
Zavarovanje se sklene tako, da začne veljati 1. v mesecu. Zaključek plačevanja premije lahko določite z datumom ali ga vežete na čas upokojitve.

Za razliko od Prostovoljnega dodatnega pokojninskega zavarovanja (krajše PDPZ), se lahko sredstva začnejo izplačevati že pred potekom 10 let od začetka zavarovanja, zato je posebej primerno za delavce, ki imajo manj kot 10 let do upokojitve.
Donosnost zavarovanja
Zavarovalnica Triglav jamči določen minimalni letni donos na plačano čisto premijo, ki je vplačana zavarovalna premija, zmanjšana za vstopne stroške.

Poleg tega je zavarovanje udeleženo pri vsakoletnem dobičku, ustvarjenem z upravljanjem portfelja življenjskih, rentnih in prostovoljnih pokojninskih zavarovanj.
Izplačilo v primeru smrti
V primeru smrti zavarovanca v obdobju plačevanja premije se upravičencem izplača odkupna vrednost zavarovanja.
V primeru smrti zavarovanca v 10 letnem obdobju izplačevanja pokojninske rente, se bo renta izplačevala še naprej upravičencem, in sicer do poteka desetletnega obdobja.

V primeru smrti zavarovanca po poteku desetletnega obdobja izplačevanja pokojninske rente se izplačila prenehajo.

Kolektivno Prostovoljno dodatno pokojninsko zavarovanje (krajše PDPZ)

Kolektivno PDPZ je zavarovanje, v katerega se vključijo zaposleni preko delodajalca. Za kolektivno PDPZ je značilno, da premijo v korist zavarovanca plačuje delodajalec. Slednji ima prednost pri koriščenju davčnih olajšav.
Pokojninski načrt določa pogoje PDPZ, na osnovi katerega zavarovanci, ki so vanj vključeni, pridobijo pravico do davčnih olajšav.
Kdo lahko sklene kolektivno PDPZ
Sklenejo ga lahko vsi, ki so vključeni v obvezno pokojninsko zavarovanje ali koristijo pravice iz tega zavarovanja.
Namen zavarovanja
Kolektivno PDPZ predstavlja zbiranje denarnih sredstev na osebnih računih zavarovancev z namenom, da se jim zagotovi izplačevanje dodatne starostne pokojnine od upokojitve dalje.

Poleg osnovnega zavarovanja pokojninski načrt vključuje tudi zavarovanje za predčasno dodatno starostno pokojnino in dodatno družinsko pokojnino.

Premije lahko plačujeta delodajalec in zavarovanec.
Osebni račun
Za posameznega zavarovanca, ki je vključen v PDPZ, zavarovalnica vodi poseben osebni račun. Vsa sredstva, ki so zbrana na osebnem računu zavarovanca, so njegova trajna last. Evidenci o vplačilih podjetja in vplačilih posameznika se vodita ločeno.

Sklenitev zavarovanja
O pristopu k pokojninskem načrtu se dogovarjajo delodajalec ter delavci preko sindikata, sveta ali zbora delavcev:

•Delodajalec se vključi v pokojninski načrt tako, da z zavarovalnico sklene pogodbo o pristopu h kolektivnemu PDPZ,
•Delodajalec se odloči, ali bo pokojninski načrt za svoje zaposlene financiral v celoti ali delno,
•Vsak zaposleni pristopi h kolektivnemu PDPZ tako, da izpolni pristopno izjavo.

Zajamčena donosnost
Zavarovalnica Triglav jamči donosnost na vplačano čisto premijo, ki je 25 % nad zakonsko določeno zajamčeno donosnostjo.